BANER 1

BANER 2

BANER 3

BANER 4

paintball

akty prawne

Spis regulaminów, ustaw i norm.

-          Kodeks Mistrza (KKP)

-          Regulamin czynności (KKP)

-          Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie warunków tech. użytkowania budynków mieszkalnych.

-          Dz. U. Nr 129 poz. 844 – Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

-          Dz. U. Nr 75 poz. 690 – Rozp. Min. Infrast. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie.

-          Dz. U. Nr 89 poz. 414 – Prawo budowlane

-          Dz. U. Nr 80 poz. 563 - Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie ochrony p. poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

-          Kodeks Wykroczeń

-          PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

-          PN-83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (Zmiana)

-          PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

-          PN-93/B-02870 – Badania ogniowe. Małe kominy.

-          PN-86/M-40305 – Urządzenia gazowe użytku domowego.

-          PN-93/M-35350 – Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.

-          PN-87/M-40301 – Gazowe grzejniki wody przepływowej.

-          PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

-          PN-86/M-40142 – Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych.

-          PN-B-02431-1 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.

-          PN-87/B-02411 - – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.

-          PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

-          PN-67/B-03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.

-          PN-87/B-03433 – Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

-          P-EN-1856-1 – Kominy. Wymogi dla kominów metalowych.

-          PN-87/B-03434 – Przewody wentylacyjne.

-          PN-B-12007/Ap1 – Pustaki do przewodów dymowych (Zmiana)

-          PN-B-12007 - Pustaki do przewodów dymowych

-          PN-B-76001 – Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.

-          PN-B-12006 – Pustaki do przewodów wentylacyjnych.

-          PN-EN 13465 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.

-          PN-EN 12599 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimat.

-          PN-B-76002 – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

-          Dz. U Nr 171 poz. 1395 – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinny odpowiadać lokal apteki.

-          Dz. U. Nr 109 poz. 1156 - Rozp. Min. Infrast. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie.

-          Dz. U. Nr 40 poz. 275 – Rozp. Min. Transport. I Bud. W sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

-          Dz. U Nr 213 poz. 1568 – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

-          Dz. U Nr 116 poz. 985 – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.